Reklamačný poriadok

I.Všeobecné náležitosti kúpnej zmluvy

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. Vlastnícke právo na dodaný tovar nadobúda kupujúci po úplnom zaplatení kúpnej ceny tohto tovaru.
Predávajúci je povinný’ dodať tovar v požadovanom množstve, akosti, vyhotovení a bez vád a zodpovedajúci príslušným technickým normám. K tovaru je predávajúci povinný’ dodať kupujúcemu aj doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

Zodpovednosť predávajúceho

V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať okamžite, potvrdí predávajúci na požiadanie kupujúcemu predbežný termín dodávky. Pokiaľ tento termín zo strany predávajúceho nebude dodržaný, má právo kupujúci od objednávky odstúpiť. Kupujúci musí však v tomto termíne prejaviť záujem o odobratie objednaného tovaru.
V prípade, že dodaný tovar nespĺňa predpísané technické parametre, má vady. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z titulu poškodenia, nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená iná lehota na použitie veci, platí táto záručná lehota.
Vyhlásením V záručnom liste vydanom kupujúcemu, môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom. v záručnom liste určí predávajúci podmienky platnosti a rozsah tejto záruky.


Reklamačná doba

Práva kupujúceho na uplatnenie reklamácie zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Pri reklamovaní tovaru sa obdobie od uplatnenia reklamácie, až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, do záručnej doby nezapočítava.
Ak dôjde k výmene reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.


Uplatnenie nároku

Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajni, kde tovar zakúpil, preukazujúc sa dokladom o kúpe tovaru alebo záručným listom. Zrejmé a viditeľné vady má kupujúci právo uplatniť do 3 pracovných dní po ich zakúpení (resp. dodaní). Skryté vady je možné uplatniť záručnej lehote.
Ak kupujúci riadne v stanovenej záručnej lehote osobne alebo písomne uplatní reklamáciu, pracovník predajne vyhotoví záznam o reklamácii a s výsledkom oboznámi kupujúceho v lehote 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácií.
Predávajúci zabezpečí, že v predajni bude počas prevádzkovej doby vždy prítomný pracovník poverený vybavovaním reklamácii.


Práva kupujúceho

Odstrániteľné vady

Za odstrániteľné sa považujú také vady, odstránením ktorých neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru.
Ak ide a vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená v termíne, vzájomne dohodnutom s predávajúcim.
Pokiaľ predávajúci zistí pri odstraňovaní vady preukázateľnú chybu kupujúceho, ktorou došlo k poškodeniu tovaru, náklady spojené s odstránením vady hradí v plnej výške kupujúci.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

Neodstrániteľné vady, opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, väčší počet vád

Za neodstrániteľné vady sa považujú také, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru. Kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar v nezmenenom stave a predávajúci je povinný’ vrátiť’ zaplatenú kúpnu cenu.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád a hodnotou, ktorú mal tovar s vadami. Výška zľavy sa posudzuje individuálne podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim

II.Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.6. 2010